Helhet inför budget 2021 – politiskt initiativ från (S) och (V)

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade den 13 januari 2020 in ett politiskt initiativ till kommunstyrelsen om att ta ett helhetsgrepp inför budgetarbetet 2021.

Hammarö kommun står inför stora prövningar de närmaste åren att få en budget i balans och samtidigt värna vård, skola, kultur och omsorg. Det är våra partiers uppfattning att vi behöver se en ekonomisk helhetssyn på kommunens ekonomi för de närmaste åren.

Vi ställer oss frågande till vilka bedömningar som ligger till grund för de nedskärningsuppdrag som nämnderna fått och som presenterades på senaste budgetberedningen. Inför budgetarbetet 2021 är det viktigt att kunna dra slutsatser angående de vidtagna ekonomiska åtgärderna och resultaten från dels budgetåret 2019 men även 2020, för att på så vis kunna ha underlag inför bedömningar och uppdrag som skall ges och tas inför budgetåret 2021. Det är av yttersta vikt att det är en hög transparens angående Hammarö kommuns ekonomiska förutsättningar, kostnader och intäkter.

Det är hög tid att alla partier i fullmäktige kan arbeta utifrån en helhetssyn på kommunens ekonomi, således bör samtliga partier samlas för att få en gemensam helhetssyn inför budget 2021. Därför förslår vi att: Kommunfullmäktiges ordförande får i uppdrag att samla samtliga partier i kommunfullmäktige för att få information och resonera om kommunens ekonomiska förutsättningar. Detta skall ske innan budgetprocessens nästkommande fas.

facebook Twitter Email