Vår politik

Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just detta: samhället går att förändra.

 

Varför Socialdemokraterna Hammarö?

Socialdemokratin utgår från alla människors lika värde. Vi vill ha ett samhälle där vi ställer upp för varandra, där vi hjälps åt, tar ett eget ansvar och där alla får bra möjligheter i livet och en god livskvalitet.

Vi strävar efter ökad jämlikhet och större frihet. Livet blir lättare och ger framtidshopp om levnadsvillkoren är lika människor emellan. Därför måste all diskriminering bekämpas. Frihet kräver jämlikhet, jämställdhet, mångfald och integration i ett tryggt och hållbart samhälle.

Vår politik behövs för att utjämna levnadsvillkoren och motverka marknadskrafterna. Detta gör vi bland annat genom att satsa på en stark välfärd med bra vård, skola och omsorg för alla. När individen är som mest utsatt ska samhället vara som starkast. Därför tror vi på en generell välfärd som är solidariskt finansierad, demokratiskt styrd och rättvist fördelad. Storleken på plånboken ska aldrig avgöra tillgången till den offentliga välfärden.

Socialdemokratisk politik i Hammarö kommun innebär att vi använder våra gemensamma resurser för att både utjämna levnadsvillkor och för att utveckla Hammarö.

Grundtanken för oss socialdemokrater är att samhället bygger på omtanke, solidaritet och mänskliga rättigheter. Ett samhälle där jämställdhet och mångfald har en verklig betydelse för att vi ska utvecklas och berika vår tid.

Vi ber om ditt förtroende – rösta på Socialdemokraterna!

 

Vad vi vill 2022 och framåt:

 

Ett tryggare Hammarö

På Hammarö ska alla kunna känna sig trygga. Hammarö är en av landets tryggaste kommuner och det har vi varit länge. Våldsbrotten är få och inbrotten likaså. Trygghet i en ny tid med investeringar i det gemensamma är det som stärker Hammarö. Vi måste se till att fortsätta rusta vårt samhälle så att det kan fungera som det trygghetsnät som det ska vara. Du ska vara trygg med att skolan är bra, att äldreomsorgen fungerar och att samhället finns där för dig. Det är vad den svenska modellen handlar om.

Vi måste stärka sammanhållningen. Hammarö behöver samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen och öka jämställdheten och jämlikhet. Människor med olika bakgrund ska mötas i skolan, som grannar och arbetskamrater. Alla ska ha en trygg tillgång till välfärd och service. Så kan vi få ett Hammarö som håller ihop.

Vi Socialdemokrater på Hammarö vill därför:

 • Återinföra toleransprojektet och satsa på demokratiutbildning för våra unga
 • Starta ett café för gymnasieungdomar där man kan sitta och fika och även plugga med kompisarna
 • Att det fortsättningsvis ska finnas två fritidsgårdar i kommunen, en på Mörmon och en på Hammarlunden
 • Bevara och utveckla Familjecentralen
 • Skapa och bibehålla mötesplatser för sociala relationer
 • Fortsatt arbete med säkrare vägar och gång/cykelvägar

 

En av Sveriges bästa skolkommuner

Hammarö är känd för sin skola. Vi är stolta över det arbete som skolans personal gör för att våra elever blir sedda och utvecklas, men också för det arbete våra barn och ungdomar gör.

Vi märker emellertid att skolan på vår ö blir mer segregerad, där skillnader uppstår mellan skolor och individer. Detta är för oss socialdemokrater inte acceptabelt. Vi måste satsa mer på tidiga insatser i skolan för att utjämna skillnader. Det ska inte spela roll var du bor, vad dina föräldrar har för bakgrund eller vad du heter – Du ska lyckas på Hammarö.

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Därför ska Hammarö ha en jämlik kunskapsskola med höga resultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Du ska känna dig trygg med att den närmaste skolan är bra oavsett vem du är eller var på ön du bor. Det är grunden den svenska modellen och det samhällsbygge vi står för.

Med en stark och jämlik kunskapsskola kan alla elever nå sina drömmar – men det kräver ett gemensamt ansvar för att göra det bästa av varje lektion. Vårt mål är att alla elever ska få möta behöriga och kompetenta lärare som går in i klassrummet med gott bemötande, krav och höga förväntningar på var och en utifrån varje elevs förutsättningar.

Vi vill fortsätta att utveckla skolan på Hammarö. Skolan och förskolan ska ha en hög kvalitet där alla barn ska känna sig trygga oavsett om det är i klassrummet, på skolgården eller i omklädningsrummet.

Vi Socialdemokrater på Hammarö vill därför:

 • Att det är rätt utbildad personal i våra verksamheter
 • Att personalbehovet förstärks med fast anställda i bemanningspoolerna
 • Se över behovet av en förskola på obekväm arbetstid
 • Vara en attraktiv arbetsgivare för personal och förskola med goda arbetsvillkor. Heltidsanställningar ska vara norm.
 • Att Kulturgarantin ska vara kvar i skolan och att elever ska få en kulturell upplevelse i varje årskurs.
 • Att vi har en kulturskola för hela ön och verka för ökade resurser
 • Fortsätta stöttningen av ungdomar så att de fullföljer sin gymnasieutbildning
 • Införa gratis mensskydd till elever inom grundskolan

 

Vård och omsorg i Hammarö kommun

Vi blir friskare och lever allt längre. Äldre är inte en enhetlig grupp. Alla är unika och har olika behov och drömmar. Vi vill att äldre ska få bestämma över sina liv och sin vardag. Vi ska erbjuda olika möjligheter för ett tryggt boende och även social samvaro och aktiviteter för att minska äldres och funktionsnedsattas ensamhet.

Vi Socialdemokrater på Hammarö vill därför:

 • Att kommunens personliga assistans ska drivas i kommunal regi
 • Bygga ett trygghetsboende i Skoghalls centrum med närhet till service
 • Vara en attraktiv arbetsgivare för vår personal inom äldreomsorg och omsorg. Goda arbetsvillkor och heltidsanställningar ska vara norm
 • Att det ska erbjudas aktiviteter för äldre på Djupängen, Björkebo och Hamnvägen
 • Att det ska erbjudas aktiviteter för äldre inom funktionsstöd
 • Att det ska erbjudas kulturaktiviteter på plats på kommunens boenden, i samarbete med Kulturenheten och Skoghalls Folkets Hus.

 

Fler personer i arbete

Vi vill se fler i arbete och vi vill locka fler företag att etablera sig på Hammarö. Kommunen ska vara en bra och effektiv samarbetspartner för den som vill starta företag eller flytta sin verksamhet till Hammarö. Vi vill stimulera till att fler utbildar sig för att vara attraktiva för arbetsmarknaden och vi vill ge stöd åt de som studerar inom kommunal vuxenutbildning att genomföra och fullfölja sina studier.

Vi Socialdemokrater på Hammarö vill därför:

 • Utveckla arbetsmarknadsenheten för att få till fler arbetsmöjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden.
 • Integrera våra nyanlända för att snabbare komma i arbete, kombinera arbete och svenskundervisning.
 • Skapa fler praktikplatser i våra verksamheter och tillsammans med näringslivet.
 • Utbilda fler handledare för ett gott mottagande inom kommunal verksamhet
 • Utveckla Skoghalls centrum tillsammans med centrumföreningen och Hammaröbostäder för att locka dit fler butiker för att utöka utbudet.
 • Skapa ett lärcenter för vuxenstuderande – en plats där man kan studera och få stöd i sina vuxenstudier, som bedrivs i skola på annan ort eller på distans.
 • Erbjuda feriearbete på sommaren till alla ungdomar i årskurs 1 och 2 på gymnasiet.

 

Hammarö – en ö att trivas på

Hammarö är en skärgårdsö med stor variation av boende och många vill flytta till vår ö. Därför vill vi att det byggs blandad bebyggelse och flerbostadshus i en takt som motsvarar behovet.

Det finns en strävan att koncentrera den mesta byggnationen till norra delen av ön på grund av de stora naturvärdena på södra delen. Här kan nämnas Sydspetsen med sin karga natur, skyddade skog och Vänern med sin horisontlinje.

Med ett attraktivt boende finns också behov av god service och bra kollektivtrafik.

Hammarö erbjuder ett naturnära boende och en bra närmiljö för barn med möjlighet till många val inom de olika idrottsföreningarna. Förutom kulturlandskapet finns tillgång till världens operascener, biograf, bibliotek och ett rikt föreningsliv. Dessutom finns den vackra skärgården som är välbesökt av båtfolk. Kilenegården är ett välbesökt friluftsområde för både motionärer och barnfamiljer. Kultur och fritidsverksamheten är en viktig del av den gemensamma välfärden och främjar en god folkhälsa. Alla ska ha rätt att till en meningsfull fritid oavsett bakgrund.

Vi Socialdemokrater på Hammarö vill därför:

 • Att Hammarö kommun ska vara Sveriges friskaste kommun
 • Bygga simhallen under mandatperioden
 • Tillsammans med Hammaröbostäder bygga hyreslägenheter på Gunnarskärsgården och på Östra delen av Hammarö
 • Möjliggöra odlingslotter för fler
 • Utveckla vandringsleder på Hammarö
 • Fortsatt arbete med säkrare vägar och gång/cykelvägar.
 • Fortsätta utvecklingen av allmänna kommunikationer för att korta restider.
 • Hundbadplats på Mörudden för att öka attraktiviteten för turistnäringen
 • Verka för ett mer tillgängligt föreningsliv, främst för barn och unga, genom “Fritids- eller föreningskupong” för att fler ska få möjlighet att delta i föreningsaktiviteter och/eller kulturskoleverksamhet.
 • Samverka med Skoghalls Folkets Hus och Kulturenheten för fler kulturarrangemang i Parken och i Folkets Hus.
 • Biblioteket ska ha öppettider och tillgänglighet som passar Hammaröborna och de ska erbjuda program för både barn och vuxna, tex barnteater, författarkvällar, HammarÖs, sagostunder och konstutställningar.
 • Undersöka möjligheten att skapa ett industrimuseum

 

Hammarö – den hållbara ön

Vi vill se att Hammarö utvecklas på ett hållbart sätt och att vi tar tillvara möjligheten att tillsammans med Hammarö Energi utveckla nya energitjänster, som till exempel en solcellspark som kan förse kommunala byggnader med förnyelsebar energi.

Vi Socialdemokrater på Hammarö vill därför:

 • Verka för ökad tillgång till laddstolpar; vid hyresbestånd, centrum och andra platser där Hammaröborna med laddbara bilar parkerar.
 • Minska matsvinnet i våra skolor
 • Verka för installation av solpaneler på befintliga kommunala byggnader
 • Att vi energieffektiviserar våra kommunala byggnader och erbjuder fjärrvärmelösningar till fler genom Hammarö Energi.

 

Återblick av vad som hänt 2019-2022

Socialdemokraterna i Hammarö kommun fick efter halva mandatperioden ta över styrningen i kommunen. Under mandatperioden har vi fokuserat på att göra Hammarö bättre för alla. Här är ett urval av de saker vi genomfört och verkat för under mandatperioden:

 • Förbättrat belysningen längs Byvägen
 • Skapat förutsättningar för att öka samverkan mellan våra nämnder, t ex genom samarbete mellan skola och individ och familjeomsorg då ett skolsocialt team har bildats.
 • Fortsatt samarbete med polis, räddningstjänst och vaktbolag och övriga civilsamhället.
 • Arbetat för ordning och reda i kommunens finanser och skapat en långsiktig ekonomisk plan som sträcker sig till 2028.
 • Ett nytt modernt äldreboende har byggts
 • Två nya förskolor med moderna och ändamålsenliga lokaler och kreativ utemiljö, har byggts
 • Två nya grundskolor med moderna och ändamålsenliga lokaler har byggts
 • Personaltätheten har ökat inom särskilt boende
 • Elevhälsan inom grundskolan har stärkts med såväl fler kuratorer som skolsköterskor och skolpsykolog
 • Stöttning av ungdomar så att de fullföljer sin gymnasieutbildning
 • Utvecklat bad- och båtplatser på Bärstadsviken
 • Öppnat en fritidsgård på östra sidan av Hammarö
 • Påbörjat en utveckling av att nyttja solenergi på kommunala byggnader
 • Investerat i arbetskläder för utomhusbruk till förskolans personal
 • Startat ett Näringslivsforum för att främja näringslivsklimatet. Antalet företag på Hammarö har ökat från ca 800 till närmare 1000 st.
 • Stöttning av lokala företag genom lokala presentkort till kommunens medarbetare
 • Återinfört hundlatriner
 • Förlängning av servicevärdar på Djupängens särskilda boende samt anställning av aktivitetssamordnare
 • Återinfört två skolmåltider i skolan
 • Utökat antalet skolledare inom skola och förskola för att arbeta för ett ännu bättre resultat och en förbättrad arbetsmiljö
 • Anställt två fältassistenter för att skapa en tryggare miljö för barn och unga samt för att arbeta förebyggande
 • Utökning med en drogterapeut för att tillgodose ett ökat behandlingsbehov
 • Återinfört tjänsten som miljöstrateg

 

Vårt förra valprogram:

-> Klicka här för att läsa mer om vår politik för Hammarö 

 

 

 

 

facebook Twitter Email